Na tej stronie zamieszczamy informacje na temat wybranych publikacji autorstwa Łukasza Martyńca. Najwięcej materiałów znajduje się na portalu www.planowaniespadkowe.pl.

Poniżej prezentujemy także informacje na tematu działu Łukasza Martyńca jako konsultanta społecznego w pracach przy tworzeniu oraz opiniowaniu projektów legislacyjnych dotyczących sukcesji, które mają toczą się przy Ministerstwie Rozwoju i Finansów.

Publikacje i media.

Od maja 2015 r. dla firm rodzinnych dostępna jest książka pt. Sytuacja nagłej sukcesji. Przewodnik SOS., której autorami są dr Maria Adamska oraz Łukasz Martyniec. Książka pod redakcją dr Adrianny Lewandowskiej ukazała się jako jedno z narzędzi dostępnych dla firm rodzinnych w ramach finansowanego przez PARP projektu KODY WARTOŚCI - EFEKTYWNA SUKCESJA W POLSKICH FIRMACH RODZINNYCH.

Jest to pierwszy w Polsce praktyczny, wielopłaszczyznowy przewodnik po sytuacji tzw. nagłej sukcesji. Jego celem jest pomoc spadkobiercom zmarłego właściciela lub wspólnika w firmie rodzinnej zorientować się we własnej sytuacji oraz odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania odnośnie możliwości, celowości i sposobu kontynuacji działalności firmy postawionej przed nagłą, kryzysową sytuacją. Publikacja dostępna jest na razie wyłącznie dla firm rodzinnych, na warunkach przewidzianych w projekcie. 

Łukasz Martyniec jest także współautorem, wraz z r. pr. Pawłem Ratajem, trzech referatów ogłoszonych podczas Konferencji Naukowej Firm Rodzinnych w Łodzi, organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk.

1. Prawo jako narzędzie planowania sukcesji w firmie rodzinnej. Uwagi wprowadzające. w:  Przedsiębiorczość i Zarządzanie - wyzwania globalne i lokalne, pod red.: A. Marjański, Łódź 2013, Tom XIV, Zeszyt 6, część I. 

2. Wybrane postulaty dotyczące zmian w przepisach prawa w zakresie ułatwienia sukcesji w firmach rodzinnych. w:  Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Firmy rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, pod red.: A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Łódź 2014, Tom XV, Zeszyt 7, część I.

3. Ład rodzinny i konstytucje rodzinne jako nowe instytucje w planowaniu sukcesji - aspekty prawne. w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Firmy rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania. Red. A. Marjański, M.R. Contreras Lorea, Łódź 2017, Tom XVIII Zeszyt 6 cz. I, SAN.

Łukasz Martyniec udzielał także wielu wypowiedzi dla mediów, między innymi do Rzeczpospolitej, Pulsu Biznesu, portalu Bankier.pl czy TVN CNBC Biznes. Poniżej jeden z wywiadów.


Prace legislacyjne

Łukasz Martyniec, jako ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego, bierze udział w pracach ukonstytuowanej przy PARP grupy roboczej reprezentującej środowisko firm rodzinnych w zakresie nowych wniosków legislacyjnych, których celem jest ułatwienie sukcesji.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawiło konsultowany już wcześniej przez nas projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Łukasz Martyniec jest jednym z konsultantów społecznych, którzy pracują obecnie nad tym projektem.

Jest także autorem licznych samodzielnych postulatów, które służyć powinny nie tylko firmom rodzinnym, lecz ułatwić sukcesję biznesu i majątku, ta także planowanie spadkowe w każdej rodzinie.

Oto główne postulaty:

 1. wprowadzenie testamentów małżeńskich,
 2. ograniczenie lub wyłączenie prawa do zachowku w kilku konkretnych, opisanych we wniosku sytuacjach,
 3. wyraźne umożliwienie umownego zrzeczenia się zachowku, części zachowku albo umówienie się co do sposobu obliczenia lub wysokości przyszłego zachowku, jeszcze za życia spadkodawcy,
 4. rozszerzenie regulacji dotyczących wykonawcy testamentu, także w stosunku do majątku małoletnich dzieci, oraz umożliwienie kontroli nad majątkiem przekazanym w testamencie na określonych zasadach,
 5. możliwość podstawienia wykonawcy testamentu,
 6. doprecyzowanie i rozszerzenie możliwości wskazania opiekuna prawnego dziecka oraz zarządcy majątku dziecka i kuratora reprezentującego dziecko na etapie działu spadku, w sytuacji śmierci jednego albo obojga rodziców,
 7. konieczność poszanowania interesu firmy w sytuacji, w której współwłaścicielem jest dziecko i wystąpi konflikt pomiędzy interesem firmy, a interesem małoletniego,
 8. umożliwienie sporządzenia aktu poświadczenie dziedziczenia przez notariusza, w sytuacji, kiedy w gronie spadkobierców ustawowych (nie testamentowych) znajdują się małoletnie dzieci,
 9. doprecyzowanie przepisów regulujących status ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych oraz udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych w majątku małżonków, jeśli wkład pochodzi z majątku wspólnego i nie sporządzono intercyzy; przedłożono w tym zakresie kilka postulatów,
 10. rewizja przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących dziedziczenia oraz braku dziedziczenia udziałów we wszystkich rodzajach spółek, w tym zasad rozliczenia ze spadkobiercami zmarłego wspólnika i sposobu wyceny firmy na tą okoliczność (zgłosiliśmy kilka konkretnych wniosków, także odnośnie doprecyzowania lub wprowadzenia niektórych przepisów podatkowych, co ma ułatwić konstruowanie finansowej części planu sukcesji),
 11. ułatwienie dysponowania zespołem praw i obowiązków w spółkach osobowych przy czynnościach inter vivos i mortis causa (np. darowizna udziału w spółce komandytowej na rzecz trójki dzieci),
 12. ułatwienie dokonywania zmian formy prawnej przedsiębiorstwa przy okazji aportu lub przekształcenia – skoro byłoby to możliwe na wypadek śmierci przedsiębiorcy, tym bardziej powinno być przy czynności prawnej dokonywanej za życia,
 13. ponowne spojrzenie na kwestię podziału majątku małżeńskiego, jeśli w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wchodziła firma, niezależnie od formy prawnej jej prowadzenia,
 14. wprowadzenie możliwości przekazywania zespołu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej przy pomocy zapisu windykacyjnego.

Są to w znacznej mierze autorskie postulaty, które - gdyby zostały zrealizowane - umożliwiłyby precyzyjne i skuteczne planowanie sukcesji biznesu i majątku rodzinnego, zarówno tej przeprowadzanej za życia, jak i w zakresie budowy planu awaryjnego. Są to rozwiązania dedykowane firmom rodzinnym, firmom, które nie uważają się za rodzinne oraz wszystkim rodzinom.

Część z tych postulatów zostanie przedłożonych jesienią br. r. do Ministerstwa Rozwoju. Pozostałe zostały odłożone na dalszy plan, przede wszystkim z uwagi na fakt, że dotyczą nie tylko biznesu rodzinnego i że wymagają głębszych analiz dotyczących ich oddziaływania na całość systemu prawnego, w szczególności prawa rodzinnego i spadkowego.